Natječaj za pomoćnika u nastavi - 28. 01. 2016

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

MAKARSKA

 

 KLASA: 112-01/16-02/03

URBROJ: 2147-20-01-16-1

Makarska, 26. siječnja 2016. god. 

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14) Srednja strukovna škola u Makarskoj raspisuje 

 

NATJEČAJ

za radno mjesto 

 

  1. pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 30 sati tjedno (30/40), jedan (1) izvršitelja (m/ž) kao zamjena radnice na bolovanju a najdalje do  30. lipnja 2016. godine 

 

UVJETI:

Kandidat za pomoćnika u nastavi mora imati završenu najmanje srednju stručnu spremu (četverogodišnji program), te za njegovo angažiranje ne smiju postojati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14). 

 

Natječaj se raspisuje za izbor pomoćnike u nastavi, za učenike s teškoćama, temeljem Projekta Splitsko-dalmatinske županije „Učimo zajedno“ u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“.

 

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe. 

 

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

 

-          životopis,

-          presliku osobne karte,

-          uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),

-          presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja.

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

Prijavu potrebno dostaviti na adresu:

Srednja strukovna škola,

21300 Makarska, Breljanska 3.

>za natječaj "Učimo zajedno"<. 

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

 

 

                                                                                                                               Ravnatelj: 

 

                                                                                                                            Momir Sumić