Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE  (Preuzmi obrazac u PDF-u)

 

 

Broj poziva

01/2016

 

1.

Podaci o školi:

Upisati tražene podatke

 

Ime škole:

Srednja strukovna škola

 

Adresa:    

Breljanska 3

 

Mjesto:

Makarska

 

Poštanski broj:

21300

 

 

 

2.

Korisnici usluge su učenici

2.FS, 2.HK, 3.G, 3.L

razreda

 

 

 

3.

Tip putovanja:

Uz planirano upisati broj dana i noćenja

 

 a)

Škola u prirodi

dana

noćenja

 

b)

Višednevna terenska nastava

dana

 noćenja

 

c)

Školska ekskurzija

7 dana

5 noćenja

 

d)

Posjet

dana

noćenja

 

 

 

 

4.

Odredište

Upisati područje ime/imena države/država

 

a)

u Republici Hrvatskoj 

 

 

b)

u inozemstvu

Češka, Mađarska, Austrija

 

 

5.

Planirano vrijeme realizacije

(predložiti u okvirnom terminu od dva tjedna)

Od 26.

08.

Do 09.

09.

2016.

 

Datum

Mjesec

Datum

Mjesec

Godina

 

6.

Broj sudionika

Upisati broj

 

a)

Predviđeni broj učenika

55

s mogućnošću odstupanja za tri učenika

 

b)

Predviđeni broj učitelja

4  profesora

 

c)

Očekivani broj gratis ponuda za učenike

 

2  gratis za učenika

 

7.

Plan puta

Upisati traženo

 

Mjesto polaska

Makarska

 

Usputna odredišta

Budimpešta, Beč

 

Krajnji cilj putovanja

Prag

 

8.

Vrsta prijevoza

Traženo označiti ili dopisati kombinacije

 

a)

Autobus koji udovoljava zakonskim propisima za prijevoz učenika

 

X

 

b)

Vlak

 

 

c)

Brod

 

 

d)

Zrakoplov

 

 

e)

Kombinirani prijevoz

 

 

9.

Smještaj i prehrana

Označiti s (X)  jednu ili više mogućnosti smještaja

 

a)

Hostel

 

 

b)

Hotel

X 3*        (upisati broj ***)

 

c)

Pansion

 

 

d)

Prehrana na bazi polupansiona

X           

 

e)

 

Prehrana na bazi punoga

pansiona

           

 

f)

Drugo (upisati što se traži)

 

 

10.

U cijenu ponude uračunati:

Upisati traženo s imenima svakog muzeja, nacionalnog parka ili parka prirode, dvorca, grada, radionice i sl. ili označiti s X  (za  e)

 

a)

Ulaznice za

Vltava cruise, Schonbrunn, ZOO vrt, Csarda

 

b)

Sudjelovanje u radionicama

 

 

c)

Vodiča za razgled grada

X

 

d)         

Drugi zahtjevi

 

 

e)

Prijedlog dodatnih sadržaja koji mogu pridonijeti kvaliteti realizacije

čl. 25. KU i čl. 25. st. 2. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzijas i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

 

 

 

 

 

11.

U cijenu uključiti i stavke putnog osiguranja od:

Traženo označiti s X ili dopisati (za br. 12)

 

a)

posljedica nesretnoga slučaja i bolesti na

putovanju

x

 

b)

zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

x

 

c)

otkaza putovanja

x

 

d)

troškova pomoći povratka u mjesto polazišta u

slučaju nesreće i bolesti

x

 

e)

oštećenja i gubitka prtljage

x

12.        Dostava ponuda

 

Rok dostave ponuda je

 

do 12.01. 2016. (datum)

Javno otvaranje ponuda održat će se u Školi dana

15.01.2016.

u 13:00 sati

                               

 

 

1. Prije potpisivanja ugovora za ponudu odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a)        dokaz o registraciji (preslika izvatka iz sudskog ili obrtnog registra) iz kojeg je razvidno da je davatelj usluga registriran za obavljanje djelatnosti turističke agencije,

b)       presliku rješenja nadležnog ureda državne uprave o ispunjavanju propisanih uvjeta za pružanje usluga turističke agencije – organiziranje paket-aranžmana, sklapanje ugovora i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organizaciji izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu.

2. Mjesec dana prije realizacije ugovora odabrani davatelj usluga dužan je dostaviti ili dati školi na uvid:

a)        dokaz o osiguranju jamčevine (za višednevnu ekskurziju ili višednevnu terensku nastavu),

b)       dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket-aranžmana (preslika polica).

Napomena:

 

1) Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

a)        prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima

b)       osiguranje odgovornosti i jamčevine

2) Ponude trebaju biti:

a)        u skladu s propisima vezanim uz turističku djelatnost ili sukladno posebnim propisima

b)       razrađene po traženim točkama i s iskazanom ukupnom cijenom po učeniku.

3) U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu ili osobno dostavljene na školsku ustanovu do navedenoga roka.

 

4) Školska ustanova ne smije mijenjati sadržaj obrasca poziva, već samo popunjavati prazne rubrike.

 

 

Potencijalni davatelj usluga može dostaviti i prijedlog drugih pogodnosti ili sadržaja koje može ponuditi vezano uz objavljeni poziv, ako je to školska ustanova označila pod brojem 10. točke e) obrasca. U slučaju da isti iziskuje povećanje troškova po učeniku, potencijalni davatelj ih je dužan obrazložiti.