Natječaj za upražnjena radna mjesta - 27. 11. 2015.

 

S r e d n j a   s t r u k o v n a   š k o l a 

M  a  k  a  r  s  k  a

 

Temeljem odredbi Zakona o radu ("NN" br. 93/2014.) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,126/12., 94/13.)

raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

Za zasnivanje radnog odnosa za slijedeća radna mjesta: 

       - na neodređeno vrijeme: 

     1. strukovnog učitelja kuharstva, jednog izvršitelja na puno radno vrijeme;

      2. strukovnog učitelja ugostiteljskog posluživanja za pet (5) nastavnih sati tjedno.

       - na određeno vrijeme, do 31. kolovoza 2015. godine: 

1. nastavnika strukovnih ekonomskih predmeta za sedam (7) nastavnih sati tjedno;

2. nastavnika njemačkog jezika za dva (2) nastavna sata tjedno;

3. strukovnog učitelja kuharstva sa slastičarstvom za četrnaest (14) nastavnih sati tjedno.

 Uvjet za prijavu po natječaju je ispunjavanje uvjeta prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96.) i Pravilnika o izmjenama i promjenama Pravilnika o stručnoj spremi nastavnika u srednjoj školi (NN 80/99.) i ispunjavanje uvjeta propisanih Zakona o radu ("NN" br. 93/2014.), odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.)

 Prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti pripadnici oba spola.

  Kandidati uz životopis trebaju obavezno dostaviti:

 - dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
- domovnicu,
- rodni list,
- potvrdu o nekažnjavanju i navođenjukaznenog postupka.

 Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Sudionici natječaja  biti će obaviješteni o rezultatima u roku od 30 dana od isteka roka prijave.

 KLASA: 112-01/15-02/03                                                                           Ravnatelj: 

URBROJ: 2147-20-01-15-10 

Makarska, 26. studenoga 2015. g.                                                                Momir Sumić