Završni rad - upute

Završni rad treba izraditi i oblikovati prema slijedećim preporukama:

Vodiči za oblikovanje završnog rada.