Zapisnik 31 sjednice - 23. 12. 2015.

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

M  A  K  A  R  S  K  A

ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/15-01/02

Urbroj: 2147-20-06-15-12

Makarska,  23. prosinca 2015. god. 

Z  A  P  I  S  N  I  K

TRIDESETE I PRVE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

 

Datum i vrijeme: 23. prosinca 2015. g. u 10,30 sati

Mjesto: učionica broj 43.

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, M. Roso, Ž. Nogalo,  D. Mravičić i Ž. Matić  

Odsutan: M. Grabovac i B. Perić (o)

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj  i T. Doko, tajnik.

 

           Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda.

         Nakon što nije bilo drugih prijedloga za nadopunu dnevnog reda, predsjednica je predložila cijelovit dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika 30-te sjednice
  2. Usvajanje prijedloga Statuta 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad1) Predsjednica je pozvala članove Odbora da iznesu primjedbe i ispravke zapisnika 30. sjednice, a kako nije bilo prijavljenih stavila je zapisnik na usvajanje. Zapisnik 30. sjednice je jednoglasno usvojen.

Ad3) O razlozima sazivanja nove sjednice Školskog odbora radi usvajanja prijedloga Statuta je kratko uvodno govorila predsjednica, a nakon toga je riječ dala tajniku škole da pojasni izmjene i promjene u statutu.

         U raspravi koja je uslijedila  sudjelovali su M. Sumić, ravnatelj, Ž. Matić, D. Mravičić,  Ž. Nogalo, S. Mravičić i T. Doko.

         Nakon rasprave predsjednica je po0zvala članove Odbora da se dizanjem ruke izjasne o prijedlogu Statuta, a kako bi se po usvajanju isti mogao dostaviti Županiji na prethodnu suglasnost.

 

Članovi Školskog odbora su jednoglasno prihvatili predloženi Statut. 

 

Sastanka je završen  u 10, 45 sati. 

 

Zapisnik sastavio:                                                                  Predsjednica Školskog odbora: 

 

Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić