Zapisnik 30 sjednice - 16. 12. 2015.

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

M  A  K  A  R  S  K  A

ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/15-01/02

Urbroj: 2147-20-06-15-12

Makarska,  17. prosinca 2015. god. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

TRIDESETE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

 

Datum i vrijeme: 16. prosinca 2015. g. u 13,00 sati

Mjesto: učionica broj 17 (kabinet informatike)

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, M. Grabovac,  D. Mravičić i Ž. Matić

Odsutan: Ž. Nogalo, B. Perić, M. Roso

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj, I. Š. Vrljičak, voditeljica obrazovanja odraslih  i T. Doko, tajnik.

 

           Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda.

         Nakon što nije bilo drugih prijedloga za nadopunu dnevnog reda, predsjednica je predložila cijelovit dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika 29-te sjednice
  2. Donošenje odluke o zahtjevu za prethodnom suglasnošću
  3. Usvajanje prijedloga Statuta
  4. Usvajanje Godišnji plan i programa rada Škole za odrasle
  5. Davanje suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa  

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad1) Predsjednica je pozvala članove Odbora da iznesu primjedbe i ispravke zapisnika 29. sjednice, a kako nije bilo prijavljenih stavila je zapisnik na usvajanje. Zapisnik 29. sjednice je jednoglasno usvojen.

Ad2) Potrebu donošenja odluke o podnošenju zahtjeva za prethodnu suglasnost Splitsko-Dalmatinskoj županiji  je obrazložio tajnik, nakon čega je Školski odbor jednoglasno donio predloženu odluku.

Ad3) O potrebi donošenja novog Statuta škole izvijestili su ravnatelj i tajnik, nakon čega je uslijedila rasprava u kojoj su sudjelovali svi prisutni. Po okončanju rasprave predsjednica je stavila predloženi tekst Statuta na usvajanje pri čemu su tri člana Odbora bili "za" a jedan član "protiv". S obzirom da je na sjednici prisutno četvero članova a za predloženi tekst statuta glasalo troje članova predloženi tekst Statuta prema članku 62. Statuta škole nije usvojen. 

Ad4) Godišnji plan i program rada za obrazovanje odraslih obrazložila je Ivica šimić Vrljičak, voditeljica obrazovanja odraslih. Nakon njenog izlaganja predsjednica je pozvala na raspravu a kako nije bilo prijava stavila je na usvajanje predloženi GPP za odrasle, što je jednoglasnom odlukom i učinjeno.

Ad5) Na zahtjev ravnatelja za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa Školski odbor je dao suglasnosti za:

1. Ines Grabovac - strukovna0 učiteljica kuharstva,

2. Goran Mirosavljević - strukovni učitelj ugostiteljskog posluživanja;

3. Adriana Tarčuki - nastavnica ekonomskih predmeta;

4. Marija Jelavić - nastavnica njemačkog jezika;

5. Goran Mirosavljević - strukovni učitelj kuharstva sa slastičarstvom.

Prema odredbi članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) Školski odbor je dao ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi za gore navedene i to za osobe pod brojem 1 i 2 na neodređeno vrijeme, a osobe pod brojem 3, 4 i 5 na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2016. godine. 

 

Sastanka je završen  u 13,55 sati. 

 

Zapisnik sastavio:                                                                 Predsjednica Školskog odbora: 

 

Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić