Zapisnik 29 sjednice - 24. 09. 2015.

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

M  A  K  A  R  S  K  A

ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/15-01/02

Urbroj: 2147-20-06-15-11

Makarska,  24. rujna 2015. god.

Z  A  P  I  S  N  I  K

DVADESETDEVETE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

 

Datum i vrijeme: 24. rujna 2015. g. u 13,00 sati

Mjesto: učionica broj 17

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, Ž. Nogalo, B. Perić, M. Roso,  D. Mravičić i Ž. Matić

Odsutan: M. Grabovac

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj, C. Pejić, pedagoginja, I. Š. Vrljičak, voditeljica obrazovanja odraslih  i T. Doko, tajnik.

 

         Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda.

         Nakon što nije bilo drugih prijedloga za nadopunu dnevnog reda, predsjednica je predložila cijelovit dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika 28-te sjednice
  2. Izvještaj o radu u školskoj 2014.715. godini
  3. Odluka o natječaju za upis odraslih
  4. Usvajanje GPP 2015./16.
  5. Usvajanje školskog kurikuluma za školsku 2015./16.
  6. Davanje suglasnosti na zahtjev ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

 

 

Ad1) Predsjednica je pozvala članove Odbora da iznesu primjedbe i ispravke zapisnika 28. sjednice, a kako nije bilo prijavljenih stavila je zapisnik na usvajanje. Zapisnik 28. sjednice je jednoglasno usvojen.

 

Ad2) Izvješće o radu za šk. god. 14./15. podnio je ravnatelj škole. nakon njegovog izlaganja nije bilo primjedbi i Školski odbor je izvješće primio na znanje.

 

Ad3) Natječaj za upis u postupak obrazovanja odraslih je obrazložila Ivica Šimić Vrljičak, voditeljica obrazovanja odraslih. Kako nije bilo prijava za raspravu predsjedateljica je stavila na usvajanje tekst natječaja, a koji je i jednoglasno usvojen.

 

Ad4) GPP 15-16 je uvodno obrazložio ravnatelj škole. Kako je tekst GPP-a dostavljen članovima Odbora e poštom i isti su mogli upoznati nije bilo primjedbi, ispravka i nadopuna. Jednoglasno je usvojen GPP 15-16.

 

Ad5) Školski kurikulum za 2015./16. je obrazložila C. Pejić. nakon uvodnog obrazloženja kurikuluma predsjedateljica je pozvala na raspravu o dokumentu a kako nije bilo prijava za diskusiju pozvala je članove Odbora da se izjasne o istom. Školski kurikulum je jednoglasno usvojen.

 

Ad6) Na zahtjev ravnatelja za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa Školski odbor je dao suglasnosti za:

1. Maru Šarić - pomoćnik u nastavi u sklopu projekta #učimo zajedno". 

 

Prema odredbi članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) Školski odbor je dao ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi za gore navedene i to za određeno vrijeme do 30. lipnja 2016. godine.

 

 Sastanka je završen  u 13,55 sati. 

 

Zapisnik sastavio:                                                                 Predsjednica Školskog odbora: 

 

Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić