Zapisnik 28 sjednice - 16. 09. 2015.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
M  A  K  A  R  S  K  A
ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/15-01/02

Urbroj: 2147-20-06-15-10 

Makarska,  16. rujna 2015. god. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

DVADESETOSME SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 Datum i vrijeme: 14. rujna 2015. g. u 12,30 sati 

Mjesto: učionica broj 17 

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, M. Grabovac, D. Mravičić i Ž. Matić   

Odsutni: B. Perić (o), M. Roso (o) i Ž. Nogalo (o) 

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj i T. Doko, tajnik.

 

          Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda koji je predložen uz poziv. 

         Nakon što nije bilo prijedloga za nadopunu dnevnog reda, predsjednica je predložila cijelovit dnevni red: 

  1. Usvajanje zapisnika 27-te sjednice
  2. Davanje suglasnosti na zahtjev ravnatelja
  3. Razno 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad1) Predsjednica je pozvala članove Odbora da iznesu primjedbe i ispravke zapisnika 27. sjednice, a kako nije bilo prijavljenih stavila je zapisnik na usvajanje. Zapisnik 25. sjednice je jednoglasno usvojen. 

Ad2) Na zahtjev ravnatelja za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa Školski odbor je dao suglasnosti za: 

1. Goran Mirosavljevvić - stručni učitelj ugostiteljskog kuharstva i posluživanja za 21 nastavni sati tjedno 

2. Adriana Tarčuki - nastavnica ekonomskih predmeta za 7 nastavnih sati tjedno 

3. Marija Jelavić - nastavnica njemačkog jezika za 2 nastavna sata tjedno 

4. Ivica Šimić - nastavnik matematike u struci za 2 nastavna sata tjedno 

5. Ines Grabovac - stručni učitelj ugostiteljskog kuharstva, zamjena za Ivu Štrbić.

 

Prema odredbi članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) Školski odbor je dao ravnatelju prethodnu suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi za gore navedene i to: 

- za zasnivanje radnog odnosa na 15 dana i odnosno do prijema po natječaju a najdulje od 60 dana. 

Ad5) Pod točkom razno nije bilo prijedloga za raspravu pa je predsjednica zaključila 28-tu sjednici Školskog odbora.

 

Sastanka je završen  u 13,oo sati.

 

 Zapisnik sastavio:                                                                  Predsjednica Školskog odbora: 

  

Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić