Zapisnik 27. sjednice - 18. 06. 2015.

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

M  A  K  A  R  S  K  A

ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/15-01/02

Urbroj: 2147-20-06-15-9

Makarska,  19. lipnja 2015. god.

Z  A  P  I  S  N  I  K

DVADESETSEDME SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

 

Datum i vrijeme: 18. lipnja 2015. g. u 11,30 sati

Mjesto: učionica broj 43

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, Ž. Nogalo, D. Mravičić i Ž. Matić

Odsutni: M. Grabovac (o), B. Perić (o) i M. Roso (o)

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj i T. Doko, tajnik. 

 

          Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda koji je predložen uz poziv uz informaciju da 26 sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma. Tajnik škole je dao prijedlog da se u dnevni red kao točka 4 doda:

- Odluka o praticipaciji učenika u učenički fond.

Nakon što su članovi odbora prihvatili prijedlog nadopune dnevnog reda, predsjednica je predložila cijelovit dnevni red:  

  1. Usvajanje zapisnika 25-te sjednice
  2. Davanje suglasnosti na zahtjev ravnatelja
  3. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta
  4. Odluka o praticipaciji učenika u učenički fond.
  5. Razno 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Ad1) Predsjednica je pozvala članove Odbora da iznesu primjedbe i ispravke zapisnika 25. sjednice, a kako nije bilo prijavljenih stavila je zapisnik na usvajanje. Zapisnik 25. sjednice je jednoglasno usvojen.

Ad2) Na zahtjev ravnatelja za davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa Školski odbor je dao suglasnosti za:

- Pavao Veža za nastavnika matematike na određeno vrijem (zamjena);

- Patricija Batinović z nastavnika psihologije na određeno vrijeme (zamjena).

Ad3) Školski odbor je upoznat od strane tajnika da je na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Škole dobivena prethodna suglasnost osnivača, Županije Splitsko-Dalmatinske i da sada treba donijeti odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta.

Školski odbor je jednoglasno usvojio Izmjene i dopune Statuta Škole.

Ad4) Na prijedlog ravnatelja Školski odbor je jednoglasno donio Odluku o uplatama učenika u učenički fond u školskoj godini 2015./16.

Ad5) Pod točkom razno nije bilo prijedloga za raspravu pa je predsjednica zaključila 27-tu sjednici Školskog odbora. 

 Sastanka je završen  u 12,15 sati. 

 Zapisnik sastavio:                                                                  Predsjednica Školskog odbora: 

 Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić