Zapsinik 24. sjednice - 23. 04. 2015.

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

M  A  K  A  R  S  K  A

ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/15-01/02

Urbroj: 2147-20-06-15-7

Makarska,  23. travnja 2015. god. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

DVADESETČETVRTE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

 

Datum i vrijeme: 23. travnja 2015. g. u 12,30 sati

Mjesto: učionica br. 47

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, Ž. Nogalo, M. Roso, M. Grabovac, D. Mravičić, B. Perić i Ž. Matić  

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj i T. Doko, tajnik. 

 

Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda koji je predložen uz poziv. Kako nije bilo prijedloga za nadopunom dnevnog reda predsjednica je potom dala na usvajanje predloženi dnevni red: 

 

  1. Usvajanje zapisnika s 23-će sjednice
  2. Davanje suglasnosti po zahtjevu ravnatelja
  3. Razno 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad1)  Na poziv predsjednice na ispravke ili nadopune zapisnika s 23 sjednice nije bilo prijava te je isti stavila na usvajanje, što su članovi Odbora jednoglasno i učinili.

Ad2) Predsjednica ŠO je pozvala ravnatelja da obrazloži svoj zahtjev za suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa. ravnatelj je zatražio nadopunu svog prijedloga te je uz zahtjev za suglasnost za Patriciju Batinović isto zatražio i za Ivanu Martinović. Patricija Batinović bi do raspisivanja natječaja i prijemu po istome radila na poslovima nastavnika psihologije i srodnih predmeta umjesto Nikoline Filipović koja je na bolovanju, a Ivana Martinović bi radila na poslovima nastavnika hrvatskog jezika do povratka Ivanke Bušelić s bolovanja.

Školski odbor je bez rasprave jednoglasno pozitivno odgovorio na zahtjev ravnatelja.

AD3) Pod razno je ravnatelj kratko izvijestio članove Odbora o poduzetim radnjama u sklopu organiziranja maturalne ekskurzije, što su članovi Odbora primili na znanje. 

 

Sastanka je završen  u 12,50 sati. 

 

Zapisnik sastavio:                                                                  Predsjednica Školskog odbora: 

 

Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić