Zapisnik 22 sjednice - 17. 03. 2015.

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

M  A  K  A  R  S  K  A

ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/15-01/02

Urbroj: 2147-20-01-15-5

Makarska,  17. ožujka 2015. god.

Z  A  P  I  S  N  I  K

DVADESETDRUGE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

 

 

Datum i vrijeme: 17. ožujka 2015. g. u 13,30 sati

Mjesto: učionica br. 17

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, Ž. Nogalo, M. Grabovac, D. Mravičić, B. Perić i Ž. Matić  

Odsutni: M. Roso (o)

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj i T. Doko, tajnik. 

 

Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda koji je predložen uz poziv. Kako nije bilo prijedloga za nadopunom dnevnog reda predsjednica je potom dala na usvajanje predloženi dnevni red: 

 

  1. Usvajanje zapisnika s 21-te sjednice
  2. Usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Škole
  3. Usvajanje Etičkog kodeksa
  4. Razno

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad1)  Na poziv predsjednice na ispravke ili nadopune zapisnika s 21 sjednice nije bilo prijava te je iste stavila na usvajanje, što su članovi Odbora jednoglasno i učinili.

Ad2) Predsjednica ŠO je pozvala tajnika da članove odbora upozna s procedurom donošenja Izmjena i dopuna Statuta i iznese što se ovim izmjenama i dopunama bitno mijenja. tajnik je u kratkim crtama iznio proceduru te je članove odbora upoznao s bitnim izmjenama i dopunama koje se odnose na izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Nakon tajnika kratko je o prijedlogu izmjena i dopuna Statua govorio ravnatelj i kako nije bili prijava za raspravu predsjednica je prijedlog izmjena i dopuna stavila na glasanja. Sa šest glasova za predložene izmjene i dopune su usvojene.

 Ad3) Predsjednica odbora je na početku dala osobni prijedlog da se u članku 9. Etičkog kodeksa umjesto riječi "pristojno, skromno" stavi riječ "KULTURNO" što su članovi odbora jednoglasno prihvatili.

Potom je ravnatelj izvijestio članove odbora da je provedena rasprava na Vijeću učenika, Vijeću roditelj i Nastavničkom vijeću i da ima samo pisani prijedlozi Marine Krtalić, koji su sastavni dio ovog zapisnika.

Predsjednica je pozvala članove da se o svakom prijedlogu gospođe Krtalić izjasne posebno što je i učinjeno.

Prvi i drugi prijedlog M. Krtalić jednoglasno nisu prihvaćeni, dok je treći prijedlog većinom glasova, 4 ZA - 2 PROTIV, prihvaćen.

U raspravi su sudjelovali još i Ž. Matić, B. Perić i Ž. Nogalo.

Nakon zaključenja rasprave predsjednica je pozvala članove odbora da prihvate cjelovit tekst Etičkog kodeksa što je jednoglasno i učinjeno.

AD3) Pod točkom razno tajnik je članove odbora upoznao s podatkom da je materijal za izbor i imenovanje ravnatelja zaprimljen u ministarstvu 04. ožujka i da će se po dobijanju stava ministra sazvati Školski odbor radi donošenja konačne odluke. 

 

Sastanka je završen  u 14,55 sati. 

 

Zapisnik sastavio:                                                                  Predsjednica Školskog odbora: 

 

Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić