Zapisnik 21 sjednice - 27. 02. 2015.

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

M  A  K  A  R  S  K  A

ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/15-01/02

Urbroj: 2147-20-01-15-3

Makarska,  27. veljače 2015. god.

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K

DVADESETPRVE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

 

 

 

Datum i vrijeme: 26. veljače 2015. g. u 12,30 sati

Mjesto: učionica br. 47

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, Ž. Nogalo, M. Roso, M. Grabovac, D. Mravičić, B. Perić i Ž. Matić  

Ostali prisutni: T. Doko, tajnik.

 

 Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda koji je predložen uz poziv. Kako nije bilo prijedloga za nadopunom dnevnog reda predsjednica je potom dala na usvajanje predloženi dnevni red: 

 

  1. Usvajanje zapisnika s 20-te sjednice
  2. Izbor ravnatelja
  3. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

 

 

Ad1)  Na poziv predsjednice na ispravke ili nadopune zapisnika s 20-te sjednice nije bilo prijava te je iste stavila na usvajanje, što su članovi Odbora jednoglasno i učinili.

 

Ad2) Predsjednica ŠO je članove Odbora upoznala s dosadašnjom procedurom u postupku izbora i imenovanja ravnatelja po raspisanom natječaju. Članovima Odbora je pročitala pristigle obavijesti tijela koja su uključena u postupak: vijeća roditelja, skupa radnika škole i nastavničkog vijeća.

Zaključak vijeća roditelja i zapisnici izbornih povjerenstava nastavničkog vijeća i skupa radnika su sastavni dio ovog zapisnika u prilogu.

Nakon prezentiranih izvješća navedenih tijela predsjednica Odbora je otvorila raspravu i pozvala članove da se uključe. Kako nije bilo prijava za raspravu, predsjednica je dala riječ tajniku škole da članove odbora upozna s daljnjom procedurom u postupku.

Nakon izlaganja tajnika predsjednica je pozvala članove odbora na glasanje o izboru predloženog kandidata za ravnatelja.

Školski odbor je jednoglasno, sedam glasova ZA, izbrao za kandidata za ravnatelja Momira Sumića, mag. politologije.

AD3) Pod točkom razno nije bilo zahtjeva za raspravu, pa je predsjednica zaključila dvadesetprvu sjednicu Odbora. 

 

Sastanka je završen  u 13,15 sati.

 

 Zapisnik sastavio:                                                                  Predsjednica Školskog odbora:

 

 

Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić