Zapisnik 20. sjednice - 10. 02. 2015.

 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

M  A  K  A  R  S  K  A

ŠKOLSKI ODBOR

Klasa: 003-06/15-01/02

Urbroj: 2147-20-01-15-2

Makarska,  11. veljače 2015. god.

Z  A  P  I  S  N  I  K

DVADESETE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA  

Datum i vrijeme: 10. veljače 2015. g. u 13,00 sati

Mjesto: učionica br. 47b

Prisutni članovi ŠO: S. Mravičić, Ž. Nogalo, M. Roso, M. Grabovac, D. Mravičić, B. Perić i Ž. Matić

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj i T. Doko, tajnik. 

 Sastanak je otvorila predsjednica Odbora gospođa Svjetlana Mravičić i dala prijedlog dnevnog reda koji je predložen uz poziv. Predsjednica je potom dala na usvajanje predloženi dnevni red: 

  1. Usvajanje zapisnika s 19-te sjednice
  2. Otvaranje prispjelih prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja
  3. Utvrđivanje prijedloga teksta: 

- Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti

             - Pravilnik o kućnom redu

      4. Suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na zahtjev ravnatelja                             

      5. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.  

Ad1)  Na poziv predsjednice na ispravke ili nadopune zapisnika s 19-te sjednice nije bilo prijava te je iste stavila na usvajanje, što su članovi Odbora jednoglasno i učinili.

Ad2) Predsjednica ŠO je članove Odbora upoznala s činjenicom da je na objavljeni oglas za izbor i imenovanje ravnatelja pristigla jedna prijava. Potom je otvorila tu prijavu i konstatirala da je prijava pravodobno dostavljena u tajništvo škole i da je podnositelj prijave trenutni ravnatelj gospodin Momir Sumić. Pregledom priložene dokumentacije utvrđeno je da je prijava pravovaljana.

Školski odbor je jednoglasno donio slijedeći zaključak:

"Prijava gospodina Momira Sumića je pravodobna i valjana, te se ista ima umnožiti i dostaviti predsjednicima Nastavničkog vijeća i Vijeća ravnatelja te Radničkom vijeću tj. sindikalnom povjereniku. Za umnožavanje prijave s pripadajućom dokumentacijom i dostavu navedenima zadužuje se tajnik škole".

Ad3) Predložene tekstovima akata Kućni red i Etički kodeks članovima Odbora je predstavio ravnatelj i iznio neka razmišljanja i nedoumice koje bi se trebale razriješiti u postupku donošenja akata.

U raspravi su sudjelovali: B. Perić, tajnik, S. Mravičić i Ž. Matić.

Na prijedlog Ž. Matića je u tekstu Kućnog reda izmijenjeno:

- u članku 16. umjesto riječi "petodnevnom" upisati "šestodnevnom"

- u tekstu Kućnog reda umjesto riječi "player" upisati tekst "uređaj za reprodukciju zvuka i slike",

a u tekstu Etičkog kodeksa u članku 2. u stavku c - NAČELO ZABRANE DISKRIMINACIJE umjesto predloženog teksta staviti tekst:

"Svakom je u Školi u svakom obliku zabranjeno izražavanje bilo kojeg oblika i po bilo kojem osnovu diskriminacija drugih osoba".

Školski odbor je nakon kratke rasprave usvojio zaključak:

"Tekstove sa izmjenama koje je predložio Ž. Matić i usvojio Školski odbor dostaviti na raspravu i predlaganje izmjena i dopuna Nastavničkom vijeću, Vijeću učenika i Vijeću roditelja. Za dostavu prijedloga akata zadužuje se tajnik škole."

AD4) Na zahtjev ravnatelja za suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa do zasnivanja radnog odnosa po natječaju za radna mjesta:

- nastavnika strojarskih predmeta za 3 nastavna sata;

Nakon objašnjenja ravnatelja Školski odbor je dao suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa za tražena radna mjesta za slijedećeg kandidata:

1. Ivica Šimić - nastavnik strukovnih predmeta u području strojarstva.

Kako pod točkom razno nije bilo prijedloga za raspravu, predsjednica Odbora je zaključila sastanak. 

  

Sastanka je završen  u 14,10 sati. 

Zapisnik sastavio:                                                                  Predsjednica Školskog odbora: 

Tomo Doko                                                                                    Svjetlana Mravičić